Pressmeddelande – Restaurang Drotten på Solbacka återöppnar för besökare under helger!

Socialdemokraterna och Moderaterna är överens om att återöppna restaurang Drotten på Solbacka för besökare under helger under 2023.

Kommuner i Sverige har pressad ekonomi med anledning av den höga inflationen, ökade driftskostnader och minskade statsbidrag. Den ekonomiska situationen innebär att alla verksamheter behöver vidta åtgärder för en budget i balans.

Tekniska kontoret har för 2023 ett underskott och därför vidtogs flera åtgärder, stängningen av restaurangen Drotten på Solbacka var en sådan åtgärd. En stängning av Drotten på helger beräknades ge en besparing om cirka 100 000 kronor under 2023 och 250 000 kronor under 2024.

Inför beslut presenterades besöksstatistik för restaurangen under helgerna. Under hösten har nya besökssiffror presenterats som visar att besöksantalet har ökat från 15-20 personer till 37 personer i snitt. Det höjda besöksantalet gör att det finns andra förutsättningar att driva restaurangen på helgerna.

I november beslutar kommunfullmäktige om taxor och avgifter för 2024. I samband med detta kommer en justering av måltidstaxan att ske. De stigande livsmedelskostnaderna och råvarukostnaderna påverkar måltidspriset.

Under kommunstyrelsen kommer vi därför att uppdra till tekniska kontoret att vidta åtgärder för att återöppna restaurang Drotten under helger.

facebook Twitter Email