Oskarshamns kommun ska vara redo för ny kärnkraft

Våren 2023 beslutade våra medlemmar om energipolitiska ståndpunkter – en samling med våra hållningar i olika energifrågor. Våra ståndpunkter hade växt fram utifrån dialoger och studiebesök. Vid ett medlemsmöte beslutade de socialdemokratiska medlemmarna i Oskarshamns kommun om de energipolitiska ståndpunkterna. Dessa är sedan dess vägledande för alla våra förtroendevalda i sitt arbete.

Kortfattat innebär våra ståndpunkter

  1. Om det byggs ny kärnkraft i Sverige så ska Oskarshamns kommun ställa upp och ta ansvar. Det handlar både som plats för elproduktion och förvaring av använt kärnbränsle.
  2. Oskarshamns kommun ska öka takten i energieffektiviseringar. Det handlar både om att ställa om den verksamhet som kommunen har, men också den verksamhet som kommunen har inflytande över genom ägardirektiv och upphandlingar av varor och tjänster.
  3. Oskarshamns kommun ska ta fram en ny vindbruksplan och den ska utökas till att också omfatta solkraft. I planen ska kommunens syn på etablering av vindkraft och solkraft tydliggöras.
  4. Oskarshamns kommun ska inte säga ja till vindkraftsproduktion som har en stor påverkan på samhället, närmiljö, kultur, naturvärden och livskvalitén för människor i kommunen. Denna hållning innebär att avståndet mellan en vindkraftsetablering och närmaste bebyggelse inte får vara för kort.

Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun har under det senaste året drivit flera frågor i riktning utifrån de energipolitiska ståndpunkterna. Vid kommande kommunstyrelse kommer beslut tas om att ge ett planuppdrag för att ta fram detaljplaner för att möjliggöra för mer energiproduktion i Misterhultsbygden. Detaljplanen blir ett viktigt arbete för att Oskarshamns kommun ska vara redo för etablering av bland annat ny kärnkraft.

En ny vind- och solbruksplan är framtagen och kommer att sändas på remiss inom kort. Här blir det möjligt för invånare, föreningar och myndigheter att lämna synpunkter på den plan som är framtagen. Vi ser fram emot att ta del av synpunkterna.

I den nya planen finns ett ställningstagande om landbaserad vindkraft som innebär att skyddsavståndet från vindkraftsverk till närmaste bostad ska vara 3,5 km. Skyddsavståndet kan vara lägre för enstaka mindre gårdsverk med en totalhöjd på 20-50 meter.

För den havsbaserade vindkraften finns ett skyddsavstånd som innebär att den inte får placeras närmare än en mil från närmaste land (öar med bostadsbebyggelse). Detta för hänsyn till landskapsbild och visuell påverkan.

I planen pekas också åtta områden ut som lämpliga för etablering av solceller. Det handlar om mark som kommunen äger direkt eller via kommunala bolag. Urvalet är generellt och det kommer krävas mer utredning av respektive plats för att bedöma om etablering av en solcellspark är möjlig. Till viss del behöver berörd intressent för etablering vara med i utredningen för att bedöma om rätt förutsättningar finns.

Vi har varit drivande i att Oskarshamns kommun idag gör stora satsningar för att energieffektivisera sin verksamhet. Det handlar både om solceller på kommunala fastigheter, utbyte till led i lokaler och gatulysen samt ägardirektiv till det kommunala bostadsbolaget Byggebo om solceller.

För ett år sedan beslutade de socialdemokratiska medlemmarna i Oskarshamns kommun om de energipolitiska ståndpunkterna och nu blir många av dessa verklighet. Genom idogt arbete av förtroendevalda att bevaka och driva på så flyttar vi fram positionerna för vår kommun och får genomslag för våra idéer och förslag.

Skickliga medarbetare i Oskarshamns kommun har genom inriktningsbeslut genomfört flera förslag och tagit fram nya planer som kommer att vara vägledande för det fortsatta arbetet i kommunen.

Anton Sejnehed (S), ordförande för Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun

Andreas Erlandsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamns kommun

Marie Holmgren (S), vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden i Oskarshamns kommun

facebook Twitter Email