Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2022-2026

EN FÖRSKOLA MED BARNEN I FOKUS

Alla barn ska få möjlighet att möta en trygg famn i förskolan. Därför vill vi satsa på en utbyggd förskola med mer personal och lokaler i takt med att kommunen växer. Våra minsta invånare ska få möta utbildad personal som möter dem utifrån deras behov. Vi har gjort en satsning på att mer personal i förskolan ska få vidareutbilda sig till specialpedagoger. Det gör vi för att barn med olika behov ska få möjlighet att utvecklas i sin takt.

Nya lokaler kommer att möjliggöra mindre barngrupper och att arbetsmiljön blir bättre för både barn och personal.

Barn som går i en förskola med hög kvalitet får lättare att lyckas i skolan. En satsning på förskolan leder därför till att fler barn får lättare att nå kunskapsmålen, när de börjar skolan och samtidigt bryter vi segregationen.

EN SKOLA MED ELEVERNA I FOKUS

Vi tycker att fler barn och unga måste få lyckas i skolan. Därför vill vi satsa på minst två lärare i varje klass för barn och elever i årskurs 1 och 2. Fler lärare i klassrummet gör att eleverna kan få mer stöd och hjälp för att nå kunskapsmålen

Oskarshamns kommun växer och vi blir fler invånare. Det innebär att fler elever kommer att gå i våra skolor. För att klasserna då inte ska bli större behöver vi bygga en ny grundskola, där elever med olika bakgrunder möts av skickliga och utbildade lärare. Det gör, att fler elever når kunskapsmålen samtidigt som vi bryter segregationen.

I vår kommun finns det många skolor, både mindre och några större och alla är lika viktiga för oss. Det är dock dyrare att bedriva en liten skola än en stor. Vi tycker det är bra att barn och unga har en skola i sin närhet och därför vill vi att de mindre skolorna ska få mer resurser så att de kan finnas kvar.

MENINGSFULLA AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGA

Fler ungdomar ska komma i arbete och därför vill vi satsa på fler sommarjobb samt mer praktik för unga vuxna. Det gör att fler ungdomar får prova på att jobba och får tjäna sina egna pengar. Att fler ungdomar får jobb, gör att de får känna frihet.

Alla barn och unga har rätt till en god uppväxt och aktiv fritid. Storleken på familjens plånbok ska inte avgöra möjligheterna för barn och unga att ha en aktiv och meningsfull fritid. Därför vill vi att kommunen tillsammans med föreningslivet ska erbjuda gratis aktiviteter både inom kultur och idrott för barn och unga under skolloven.

Vi vet också att det blir lugnare och tryggare i samhället när barn och unga får en meningsfull sysselsättning, oavsett om det är ett jobb eller en fritidsaktivitet. 

EN TRYGGARE KOMMUN

Trygghet är en förutsättning för ett jämlikt samhälle. Därför behöver vi minska klyftorna, bryta segregationen, bekämpa brottsligheten och stärka sammanhållningen i hela kommunen. Vi vill därför satsa mer resurser på förskola, skola, vuxennärvaro utomhus, samverkan med Polisen samt organiserade aktiviteter för unga.

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt brott och den farligaste platsen för en kvinna är i hemmet. Det är vanligast att en kvinna blir utsatt för våld av en man hon har eller har haft en relation med. För oss socialdemokrater är det övergripande målet att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska upphöra, därför vill vi att kommunens samarbete med Kvinnojouren ska utvecklas och fortsätta. Vi vill också att kvinnor som är våldsutsatta ska ha förtur till lägenheter hos det kommunala bostadsbolaget Byggebo. Ingen kvinna ska behöva utsättas för våld, men när det sker, så ska samhället vara snabbt med att erbjuda kvinnan en väg ut från våldet samtidigt som förövaren ska straffas.

I Oskarshamns kommun kommer transporter på vägar fortsatt vara av stor vikt för gods och privatpersoner. Vi vill därför att Oskarshamns kommun ska arbeta för att vi ska ha bra och säkra vägar. Det innebär att vi ska sträva efter att separera gång- och cykelvägar från övrig trafik där det bedöms öka säkerheten och tillgängligheten. En utgångspunkt ska också vara att det i första hand inte är hastighetsbegränsningarna som ska sänkas på statliga och kommunala vägar utan att det är andra åtgärder som ska genomföras för att vi ska ha bra och säkra vägar som tryggar tillgängligheten.

EN BÄTTRE ARBETSMILJÖ FÖR KOMMUNENS MEDARBETARE

Oskarshamns kommun är en stor arbetsgivare och dess medarbetare möter bland annat barnen i förskolan, eleverna i skolan och de äldre i omsorgen. Kommunen har också flera medarbetare som inte alltid syns, men vars arbete märks desto mer. För att vi ska kunna ha en bra välfärd i vår kommun så behövs alla. Vi vill därför förbättra personalens arbetsmiljö. En bättre arbetsmiljö för kommunens medarbetare gör att vår gemensamma välfärd blir bättre.

Vi vill att Oskarshamns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med bra villkor, konkurrenskraftiga löner och utvecklingsmöjligheter för kommunanställda. Ska Oskarshamns kommun lyckas attrahera nya och befintliga medarbetare behöver vi göra mer. Det innebär att vi vill ta bort de delade turerna, som innebär ett flera timmar långt obetalt uppehåll under arbetsdagen. Vi vill också att alla medarbetare erbjuds att arbeta heltid. Avskaffandet av delade turer och införandet av heltid ska inte ske på bekostnad av rätten till återhämtning eller en hållbar arbetssituation. När kommunen genomför förändringar så ska medarbetare vara delaktiga och kunna påverka.

Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men vi har en bit kvar. Oskarshamns kommun är inte en jämställd arbetsgivare än. Därför vill vi att medarbetare inom kvinnodominerade yrken får tillgång till mer kostnadsfria arbetskläder och arbetsskor. Det handlar både om jämställdhet och ekonomi för den enskilda, men det handlar också om att minska smittspridning som kan uppstå när kläderna ska delas på flera.

Satsningar på medarbetarnas arbetsmiljö gör att de anställda mår bättre och kan ge en bättre välfärd till barn, elever och äldre. Det leder i sin tur till att den i behov av välfärden kan känna en större trygghet i att få det stöd som den behöver.


EN JÄMLIK OCH TILLGÄNGLIG KULTUR

Socialdemokraternas syn på kultur utgår från alla människors lika värde. Den svenska modellen bygger på att, oavsett bakgrund, ska man kunna förverkliga sina drömmar och nå sin fulla potential. Alla måste kunna ta del av och själv få möjlighet att skapa kultur för att leva ett gott och meningsfullt liv. Därför måste kulturen vara tillgänglig för alla. Det handlar om allas rätt till respekt, om rätten att få delta och höra till, om allas rätt till orden, bildning och skapande.

Vill man öka förståelsen för olika traditioner och villkor och stärka sammanhållningen i ett bostadsområde, inom ett land eller mellan länder, är det nödvändigt att främja kulturellt utbyte mellan enskilda människor, samhällsklasser och grupper. Det är grunden för de gemensamma berättelser som binder oss samman i ett samhälle och i världen.

Kulturen har också en förmåga att stärka demokratin, utveckla vårt språk, skapa jobb, bidra till att platsen blir attraktiv samt förbättra människors hälsa. Kulturen kan bidra på många områden, men får aldrig begränsas till att endast vara ett verktyg. Kulturen har ett egenvärde och ska vara fri. Det innebär att den konstnärliga friheten är en förutsättning för den kreativa processen och för att skapa konst och kultur av hög kvalitet. Socialdemokraterna värnar om denna frihet.

Vi vill att Oskarshamns kommun ska ha en tillgänglig kultur där människor möts av olika kulturformer på olika platser. Därför vill vi att arbetet med fler vägg- och elskåpsmålningar fortsätter i hela kommunen. Vi vill också att den musikaliska resan med olika former av mötesplatser för musik ska fortsätta att utvecklas. Det innebär att vi vill att det ska finnas fler tillfällen att uppleva musik i vår kommun.

I den kommunala kulturskolan får barn och unga möjlighet att utveckla sina förmågor inom olika konstformer. Det är en verksamhet vi vill fortsätta utveckla och bredda med nya konstformer och kurser, utifrån dialog med barn och unga.

Barn och unga ska också i tidig ålder få möta olika kultur- och konstformer. Därför vill vi att det tas fram en ny skolkulturplan, där barn och unga lovas att få ta del av olika former av kultur och konst under sin tid i förskolan och skolan. Storleken på familjens plånbok ska inte avgöra möjligheterna för barn och unga att få möta kultur och konst.

Genom kulturen skapar vi en stolthet över vår kommun och med olika arrangemang uppstår liv och rörelse i hela vår kommun, som bidrar till mötesplatser och en ökad trygghet. Kulturen får människor att må bra och där människor mår bra vill också andra vara.

KLIMAT

Klimatförändringar är ett av de framtidshot som oroar oss svenskar mest. Vi har de senaste åren sett värmeböljor över hela norra jordklotet, och svårkontrollerade skogsbränder i vårt närområde. I Kalmar län råder ofta brist på dricksvatten på grund av torka. Vi vill att Oskarshamns kommun vidtar flera åtgärder för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Därför vill vi att kommunen ska bli bättre på att bedöma om ett beslut är positivt eller negativt utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Ju mer vi vet när beslut ska tas, desto bättre beslut för alla.

Vi vill också att kommunen ska ta fram en plan för vilka av kommunens fastigheter det går att installera solceller på. När kommunen bygger nytt så bör solceller som regel alltid installeras. Att installera solceller gör att vi bidrar till en hållbar elproduktion där vi också arbetar med att minska kommunens energiförbrukning.

I Oskarshamns kommun finns det mycket mark som är förorenad med kemikalier och miljögifter. Ett stort arbete har gjorts för att sanera mark från dessa gifter, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Vi vill därför att kommunen ska fortsätta att sanera mark från föroreningar, så att vi får en trivsam miljö fri från gifter. Vi vill också att kommunen ska ta på sig ledartröjan i arbetet med att återställa den kustnära närmiljön. Det är bra både för kommunens fortsatta tillväxt, men även för miljön.

En vanlig vardag serveras det cirka 5 300 portioner mat i Oskarshamns kommun. Det är barn, elever och äldre som äter mat som tillagas av kommunens medarbetare. Den mat som serveras ska vara god, näringsrik och tilltalande. Vi tycker även att maten ska vara hållbar och bidra till andra värden. Därför vill vi att mer av maten ska vara närproducerad och/eller ekologisk. Det gör att maten bidrar till fler jobb i vårt närområde och att maten ger mindre klimatavtryck.

EN ÄLDREOMSORG VÄRD NAMNET

Allt fler blir allt äldre och andelen äldre i befolkningen ökar. Att vi får leva längre är en stor framgång för vårt samhälle. Men det ställer också höga krav på vår välfärd. De som idag är äldre och blir äldre har varit med och bidragit till vårt samhälle. För oss är det därför viktigt att på ålderns höst kunna ge en värdig omsorg för människor med behov av omsorg. Vi vet att omsorg om äldre bäst görs av utbildade medarbetare som har kunskaper om äldre samt de vanligaste sjukdomarna som kan drabba äldre. Vi vill därför att medarbetare inom äldreomsorgen ska ha tillgång till kompetensutveckling och vidareutbildning. För oss är det viktigt att den som är äldre kan förstå de medarbetare som arbetar i verksamheten och därför ska den medarbetaren, som behöver, få utbildning i svenska.

Vi vet också att omsorgen bäst bedrivs utan vinstintressen. Därför vill vi att omsorgen ska bedrivas i kommunal regi. Personal inom omsorgen ska aldrig behöva fundera på om aktieägarna är nöjda med avkastningen, utan ska fokusera på att de äldre har det bra. Vi säger därför nej till utförsäljning av kommunens verksamheter. 

Ensamheten hos äldre är idag ett allvarligt problem. Den ofrivilliga ensamheten innebär att äldre blir ensamma och inte kommer i kontakt med andra. Vi vill att Oskarshamns kommun tillsammans med pensionärsföreningarna tar fram nya metoder för att nå de äldre som upplever sig ensamma samt erbjuder aktiviteter med hög tillgänglighet. Det ska vara lätt att komma på en aktivitet som kommunen arrangerar.

Med skickliga och utbildade medarbetare kan vi erbjuda en god omsorg för äldre, vilket leder till en ökad trygghet och en kontroll över att de pengar som är avsatta till omsorg av äldre går till omsorg och inte vinster.

FÖRENINGSLIV

I Oskarshamns kommun finns ett fantastiskt föreningsliv med en blandning av inriktningar. Föreningarna drivs av eldsjälar som går samman för att tillsammans skapa en verksamhet. Utan alla föreningar vore Oskarshamns kommun en fattigare kommun. Föreningarna bidrar med att skapa mötesplatser mellan människor med gemensamma intressen och med olika bakgrunder och åldrar. För oss är det viktigt att Oskarshamns kommun är en aktiv samarbetspartner för att utveckla föreningslivet i kommunen, både med engagemang och föreningsbidrag. Ett aktivt föreningsliv gör Oskarshamns kommun än mer attraktiv samtidigt som det bryter segregationen och ökar tryggheten.

IDROTT

Oskarshamns kommun har ett idrottsliv som skiljer sig från de flesta andra kommuner. I vår kommun finns det en spets med flera föreningar som spelar i höga divisioner i flera spridda sporter. Detta samtidigt som det finns en stor bredd med barn- och ungdomsföreningar. I vår kommun behöver vi klara av att hantera både spetsen och bredden inom föreningslivet. Tillsammans kan spetsen och bredden gynna varandra. Spetsen kan bidra till ett ökat engagemang för enskilda föreningar, sporter och kommunen. Bredden kan å sin sida bidra till att det finns meningsfulla aktiviteter för barn, unga och äldre, vilket är viktigt för att skapa ett sammanhang och mötesplatser mellan människor. Mötesplatser mellan människor minskar segregationen och ökar tryggheten.

Vi vill att Oskarshamns kommun bygger en ny arena för ishockey och andra evenemang. Vi vill att den nya arenan är modern och hållbar för att det i många år ska kunna spelas ishockey på en hög nivå och evenemang ska kunna genomföras. Vi ser framför oss att Oskarshamns kommun i en nyinvigd arena ska arrangera kulturevenemang för den breda allmänheten. En ny arena kommer att ge mer träningstider för barn och unga samt allmänhetens åkning.

Barn och unga ska också i tidig ålder få möta olika sporter. Därför vill vi att det tas fram en ny plan, där vi säkerställer att barn och unga, oavsett bostadsort, under sin tid i förskola och skola får möjlighet att prova på olika sporter. Storleken på familjens plånbok ska inte avgöra möjligheterna för barn och unga att få pröva att stå på ett par skridskor eller skidor.

UTVECKLING

Oskarshamns kommun är en kommun med flera tätorter och flera landsbygder. För oss är det inte stad mot land. Det är stad och land. Hela kommunen ska fortsätta att utvecklas. Det betyder bättre kommunikationer, vägar och cykelvägar, lekplatser, fler bostäder liksom bättre och snabbare kommunal service.

Hela kommunen ska utvecklas och därför vill vi att kommunen har en generös syn på föreningsbidrag. Fokus ska vara på hur kommunen kan hjälpa föreningar att utveckla kommunen som en attraktiv plats att leva och bo i samt besöka. 

Invånare i vår kommun ska ha möjlighet att engagera sig i utvecklingen av sin närmiljö och vilka prioriteringar som kommunen gör, när satsningar ska göras för att öka attraktiviteten, tryggheten och kärleken till platsen. Vi vill därför att boende i Kristdala, Bockara, Påskallavik, Fårbo, Figeholm, Misterhult, Kristineberg och Södertorn ska få vara med och bestämma om, hur kommunen ska använda särskilda utvecklingspengar på dessa platser. Det skapar större delaktighet och samtidigt kan de åtgärder, som får störst effekt för en ökad trygghet och minskad segregation, genomförs.

Stadskärnan ska utvecklas än mer till en trygg och trivsam plats för boende, kultur, företagande, upplevelser, handel och möten.

JOBB

Arbete är avgörande för allas personliga frihet, men även för att Sverige och Oskarshamn ska fungera. Arbete åt alla är därför målet för oss socialdemokrater. Oskarshamn har idag en lägre arbetslöshet än riket. Vi lovar att även i framtiden sätta jobben främst, alla som kan jobba ska jobba. Vi kommer därför att fortsätta arbeta för fler arbetstillfällen i hela kommunen.

Det ska vara möjligt att driva företag i hela kommunen. Det behöver därför finnas mark som tillåter byggnation i hela kommunen. När nya områden ska tas fram ska det ske i dialog med människor, som bor i området. Oskarshamns kommun ska vara en kommun som erbjuder möjligheter för befintliga företag, nya företag och nya branscher. Företag, som etablerar sig här och/eller gör affärer med kommunen, ska ha schyssta villkor för arbetstagarna. Vi vill inte att våra skattepengar ska gå till skatteparadis eller kriminella. Ett kollektivavtal innebär att personalen på företaget har bra arbetsvillkor. Vi vill därför att Oskarshamns kommun, där det är möjligt, ska kräva kollektivavtal.

Alla människor, som är arbetsföra och som får ekonomiskt bistånd, ska mötas av en tydlig förväntan. Den ska innebära, att vi som samhälle vet att alla kan bidra och att alla också ska få möjlighet att göra det. Vi vill därför att den som är arbetsför och får ekonomiskt bistånd ska arbeta ett antal timmar per vecka. Den som är arbetsför, får ekonomiskt bistånd och inte kan svenska ska också få en förväntan på att lära sig svenska. Det innebär att samhället ska ordna så att man får arbeta ett visst antal timmar per vecka och lära sig svenska. Vi ska ha en tydlig förväntan på människor, men samhället ska också ställa upp och göra det möjligt för människor att nå sin fulla potential.

facebook Twitter Email