Energipolitisk ståndpunkt

Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun har vid sitt representantskap 22 maj beslutat om vad vi tycker i flera energipolitiska frågor och hur vi vill att Oskarshamns kommun ska arbeta med dessa frågor.

Oskarshamns kommun ska bidra till den gröna omställningen i Sverige!

Oskarshamns kommun har tagit ett stort ansvar för Sveriges energiförsörjning!

Oskarshamns kommun har sedan 60-talet tagit ett stort ansvar för Sveriges energiförsörjning. Sveriges första kommersiella kärnkraftverk av typen lättvattenreaktor byggdes på Simpevarpshalvön i Oskarshamn. Byggstarten var 1966. Därefter har ytterligare två konventionella reaktorer byggts i Oskarshamn och tagits i drift.

2015 beslutade OKGs ägare att avveckla de två äldsta reaktorerna. Nedmonteringen pågår.

Oskarshamns kommun har också tagit ett stort ansvar i arbetet med att det använda kärnbränslet ska kunna tas om hand. I Oskarshamns kommun finns mellanlagret CLAB där Sveriges använda kärnbränsle mellanlagras i väntan på att det ska kunna slutförvaras. Slutförvaringen ska ske i Östhammars kommun.

Oskarshamn – kommunen med energi, ska bidra till den gröna omställningen i Sverige!

Kärnkraft

Sverige prognosticerar för ett markant ökat elbehov. Bakgrunden till det prognosticerade behovet är elektrifieringen av industrin och transportsektorn, som behöver genomföras för att ersätta fossila bränslen, ger en kraftigt ökad efterfrågan.

Oskarshamns kommun ska ta sitt ansvar i omställningen, precis som vi har gjort sedan 1960-talet. Oskarshamn är en kommun som har lång och gedigen erfarenhet och kunskap av att arbeta med energifrågor och då särskilt med kärnkraft. I Oskarshamns kommun finns det en stolthet och trygghet kopplat till kärnkraften hos merparten av invånarna. Det finns en folklig acceptans för kärnkraftverk på Simpevarpshalvön.

Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun har haft hållningen att om det ska byggas ny kärnkraft så är vi beredda att ta ansvaret igen. Det är en hållning som vi fortsatt står upp för. I Oskarshamns kommun finns erfarenhet, kompetens och på Simpevarpshalvön finns infrastrukturen. En byggnation av kärnkraft ska inte drivas och finansieras av kommunen. Det är ett ansvar för andra aktörer. Oskarshamns kommun ska fokusera på de delar som avser granskning, tillstånd och samhällsplanering. 

För oss är det också självklart att Oskarshamns kommun återigen ska vara en aktiv part i arbetet med att förvara det använda kärnbränslet som uppstår vid drift av nya kärnkraftverk. För att Oskarshamns kommun ska kunna vara en aktiv part krävs också att bidrag till arbetet ges via Kärnavfallsfonden på så sätt som har skett historiskt.

Vindkraft

Oskarshamns kommun har idag inga vindkraftverk. Oskarshamns kommun har vid två tillfällen valt att avstå från att använda det kommunala vetot för etablering av vindkraft. Trots detta har ingen vindkraft etablerats i kommunen.

Oskarshamns kommun har under det senaste året fått flera frågor om vindkraftsetableringar. Ingen av intressenterna har kommit tillräckligt långt för att frågan om det kommunala vetot har varit aktuellt. De två vindkraftsetableringar som har kommit längst är en landetablering i Bråbygden och en havsetablering i Östersjön mellan Simpevarp/Figeholm och Byxelkrok.

Oskarshamns kommun har en vindbruksplan som antogs 2011-03-07 av kommunfullmäktige. Vindbruksplanen omfattar endast det geografiska området väster om E22an. I vindbruksplanen beskrivs stora verk med en tornhöjd om 125 meter och en totalhöjd på cirka 170 meter.

De vindkraftsverk som idag planeras för har en betydligt högre totalhöjd. De landbaserade är cirka 270 meter och det havsbaserade cirka 350 meter.

Den folkliga acceptansen för vindkraftsparker är låg, särskilt i de områden som berörs av en etablering. I takt med att verken blir större så ökar också antalet personer som berörs av varje etablering.

Vid etablering av vindkraft är det inte ovanligt att markägaren där vindkraftsverken byggs är positiv till byggnation, men att närboende är mer skeptiska. Det är tex fallet i Bråbygden samt i flera fall i Mönsterås kommun.

Oskarshamns kommun har en struktur som innebär att det är få områden i kommunen som inte angränsar till en bostadsbebyggelse. Vid krav om att vindkraft inte får etableras närmare än tex 5 km från närmaste bebyggelse så är det få områden som möjliggörs.

Sverige behöver alla energislag och dessa ska inte ställas emot varandra, men alla energislag kan inte byggas över allt. Vi ser att Oskarshamns kommun kan ta ansvar för storskalig produktion av kärnkrafts- och solcellsel. Oskarshamns kommun ska inte säga ja till vindkraftsproduktion som har en stor påverkan på samhället, närmiljön och livskvalitén för människor i kommunen.

Energieffektivisering

Vi ser att Oskarshamns kommun kan göra mer när det kommer till att energieffektivisera sin verksamhet och sina fastigheter.

Oskarshamns kommun har avsatt medel för byggnation av solceller, energieffektivisering i fastigheter och utbyte till ledbelysning i gatubelysningen. Det är ett arbete som behöver fortsätta och växlas upp.

Oskarshamns kommun har också gett det kommunala bostadsbolaget Byggebo i uppdrag att inventera sina fastigheter för att se över möjligheterna för solceller. Efter inventeringen behöver arbetet gå vidare med att förverkliga installation av solceller. 

Socialdemokraterna vill att Oskarshamns kommun i dialog med Oskarshamn Energi ska ta fram en solcellsplan. I planen ska kommunen beskriva förutsättningarna för etablering av solcellsparken och var det är lämpligt att etablera dessa utifrån ledningsstruktur och övrig samhällsplanering.

För oss socialdemokrater innebär det:

  • Ska det byggas ny kärnkraft i Sverige så ska Oskarshamns kommun ställa upp och ta ansvar. Det omfattar både som plats för elproduktion och för arbetet med förvaring av använt kärnbränsle.
  • Oskarshamns kommun ska inte säga ja till vindkraftsproduktion som har en stor påverkan på samhället, närmiljö, kultur, naturvärden och livskvalitén för människor i kommunen.
  • Oskarshamns kommun behöver öka takten i energieffektiviseringar.
  • Oskarshamns kommun ska ta fram en solcellsplan för att öka förutsättningarna för etablering av solcellsparker.
  • Varje enskild ansökan om vindkraftsetablering ska prövas av kommunfullmäktige och det är s-gruppen i kommunfullmäktige som avgör hur vi ska ställas oss i den enskilda etableringen utifrån denna ståndpunkt.
facebook Twitter Email